Naše služby

Standardně poskytujeme veškeré auditorské služby včetně služeb s auditem souvisejících, poradenství a konzultace v účetních otázkách, daňové poradenství, finanční a ekonomické poradenství, vedení účetnictví a další služby.

 • audit řádné, mimořádné i mezitímní účetní závěrky;
 • audit konsolidované účetní závěrky;
 • audit účetní závěrky v rámci provádění přeměn společností;
 • ověření výroční zprávy a prověrka zprávy o vztazích mezi propojenými osobami;
 • audit tzv. „konsolidačních balíčků“;
 • ověřování čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Toto ověření je vyžadováno ze strany orgánů Evropské unie u auditorů, kteří mají auditovat projekty financované ze strukturálních fondů Evropské unie.

Naše společnost provádí audit těchto neziskových subjektů:

 • Nadace a nadační fondy,
 • Obecně prospěšné společnosti,
 • Občanská sdružení.

Jedná se o audit účetních závěrek, dotací, nákladů a výnosů a jiných auditorských zakázek.

Naše společnost AAT splňuje kritéria pro audit projektů financovaných z prostředků z fondů Evropské unie.

Jednatel společnosti A.A.T. spol. s r.o. Ing. Zdeněk Bartoš získal dne 8. června 2005 osvědčení o profesním vzdělání k ověřování čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Toto ověření je vyžadováno ze strany orgánů Evropské unie u auditorů, kteří mají auditovat projekty financované ze strukturálních fondů Evropské unie.

Od svého vzniku se společnost zaměřuje zejména na audity účetních závěrek podnikatelských a neziskových subjektů a v posledních letech provádí také audity účetních závěrek v rámci přeměn společností a tzv. konsolidačních balíčků. Kromě těchto hlavních činností poskytuje také daňové a účetní poradenství, je schopna zajistit vedení účetnictví a ostatní služby související s ekonomickým životem podnikatelských subjektů. Máme zkušenosti s auditem společností se zahraniční účastí.

Naše účetní služby obsahují zejména následující činnosti:

 • konzultace s účetními klientů a řešení nestandardních problémů zpracování účetnictví;
 • metodické řízení zaměstnanců účtáren klientů;
 • spolupráce při sestavování účetní uzávěrky a podkladů pro daňové přiznání;
 • poradenství v oblasti přípravy a aplikace principů vycházejících z IAS/IFRS v rámci účetních systémů;
 • poradenství v oblasti účtování složitých účetních případů včetně podnikových kombinací a operací s deriváty;
 • poradenství při sestavování tzv. „konsolidačních balíčků“;
 • poradenství při sestavování konsolidované účetní závěrky;
 • poradenská činnost při akvizicích;
 • analýzy hospodaření, efektivnosti a rentability;
 • zpracování finančních a jiných specializovaných analýz;
 • zpracování peněžního toku (Cash flow) a Přehledu o změnách vlastního kapitálu;
 • zpracování interních účetních směrnic;
 • poradenství při nastavení efektivního oběhu účetních dokladů;
 • poradenství související s aplikací zákona o účetnictví a českých účetních standardů v konkrétních podmínkách klienta;
 • poradenství v oblasti činnosti účetních jednotek v zahraničí ať již formou provozoven, či dceřiných společností;
 • účetní dohledy;
 • vzdělávání v oblasti účetnictví – individuální konzultace, organizace školení pro klienta;
 • poradenství podle individuálních požadavků klienta.
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů dle podkladů klienta;
 • konzultace v oblasti daňových předpisů;
 • prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání na základě plné moci;
 • daňové poradenství v rámci provádění přeměn společností;
 • zastupování před správcem daně v rámci daňové kontroly;
 • poradenství ve věci aplikace jednotlivých daňových zákonů na podmínky klienta;
 • služby poskytované v souvislosti s možností uplatnit podle § 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů výdaje (náklady) na výzkum a vývoj jako odčitatelnou položku od základu daně. Naše společnost je jménem auditora držitelem certifikátu o absolvování certifikačního vzdělávání v oblasti výzkumu a vývoje vydaného Komorou daňových poradců ČR ve spolupráci s Radou pro výzkum a vývoj. Poskytované služby zahrnují zejména posouzení činností z pohledu splnění definice výzkumu a vývoje, zpracování jednotlivých projektů výzkumu a vývoje, vypracování souvisejících interních předpisů a zavedení oddělené evidence výdajů (nákladů) výzkumu a vývoje.

Daňové poradenství poskytujeme pro všechny daně a správu daní a poplatků. Náplní těchto služeb jsou zpracování daňových přiznání, konzultace daňových problémů a jednání s finančním úřadem ve věcech daní. Pro případ jednání s úřady vystavuje klient daňovému poradci plnou moc pro zastupování v tom kterém konkrétním případě.

 • ekonomické poradenství zahrnuje zejména zpracování finančních plánů a dalších podkladů pro žádosti o úvěry u peněžních ústavů
 • poradenství při zakládání společností
 • přednášky v oblasti účetnictví a daní
 • vydávání informačního zpravodaje s problematikou účetnictví a daní pro potřeby klientů

Na základě požadavků klienta jsme po dohodě schopni poskytovat i jiné služby, související s účetní a daňovou problematikou. Jako příklad uvádíme pomoc při výběru vhodného software pro vedení účetnictví, metodické vedení účetních, oceňování majetku.

Naši klienti

ANEXIA s.r.o.

Bohemia Properties a.s.

ČEPOS – Česká potravinářská obchodní a.s.

STMicroelectronics Design and Application s.r.o.

WELL PACK s.r.o.

GEPARD FINANCE a.s.

Königfrankstahl, s.r.o.

SD-Kovo Mladá Boleslav,a.s.

Simac Technik ČR, a.s.

ZPA Pečky a.s.